Over PME - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Veelgestelde vragen

 

Beleggen

 •   Wat heeft de (markt)rente met de pensioenverplichting te maken?

  PME heeft pensioenverplichtingen. Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald. Voor de pensioenen die PME in de toekomst betaalt (verplichtingen), heeft PME nu een bepaald vermogen nodig. PME gaat er vanuit dat rendement wordt gehaald op het vermogen. Hoeveel vermogen PME nu nodig heeft voor de verplichtingen wordt bepaald door een rentevoet. De Nederlandsche Bank (DNB) bepaalt de rentevoet voor de pensioenfondsen. Deze baseert DNB op de marktrente. Omdat de marktrente elke dag verschilt, verschilt ook elke dag het vermogen dat PME nodig heeft. Hoe hoger de marktrente nu is, hoe minder vermogen op dit moment nodig is. Andersom geldt ook, als de martkrente omlaag gaat, is nu meer vermogen nodig.

  Let op: de rekenrente die DNB voorschrijft, zegt niets over het rendement dat PME op het belegd vermogen haalt. De rekenrente wordt alleen gebruikt om te bepalen welk vermogen het fonds nu nodig heeft om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

 •   Hoe staat PME tegenover het gebruik van afgeleide beleggingsproducten (derivaten)?

  PME heeft een voorkeur voor transparante, fysieke beleggingsproducten. Het fonds staat het gebruik van derivaten alleen toe als deze helpen om de risico’s te beperken of het beheer van de beleggingsportefeuille efficiënter te maken. Voor de beheersing van het renterisico in de Portefeuille Vastrentende Waarden wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Voor zover nodig wordt daarnaast gebruik gemaakt van rentederivaten. Daarnaast wordt voor het afdekken van het valutarisico gebruik gemaakt van valutaderivaten.

 •   Kunnen we inspraak krijgen in de beleggingen?

  Deelnemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan. Zij beslissen over het beleggingsbeleid. Daarnaast wordt aan deelnemers in verschillende onderzoeken regelmatig gevraagd naar hun mening over beleggingen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Dekkingsgraad

 •   Wat is een dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het totale vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst. Lees hier alles over de verschillende soorten dekkingsgraden en de actuele stand van zaken.

 •   Wat heeft de dekkingsgraad te maken met de hoogte van mijn pensioen?

  Elk jaar bepalen we aan de hand van verschillende dekkingsgraden of we uw pensioen moeten verlagen of kunnen verhogen. De volgende regels zijn daarbij belangrijk:

  • Is de actuele dekkingsgraad onder de 90%? Dan verlagen we mogelijk uw pensioen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad 110% of lager? Dan verhogen wij uw pensioen niet.
  • Is de beleidsdekkingsgraad boven de 110%? Dan kijken we of het mogelijk is uw pensioen (gedeeltelijk) te verhogen.
  • Eind 2019 eindigt de herstelperiode die afgesproken is met De Nederlandse Bank. Dat betekent dat we dan weer op de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% moeten zitten. Als dat niet zo is moeten we de pensioenen verlagen.

  Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat een verhoging de komende jaren niet zal kunnen plaatsvinden.

 •   Wat zou de dekkingsgraad moeten zijn?

  De dekkingsgraad van PME moet minimaal 104,3% zijn. Als we vijf jaar onafgebroken onder de 104,3% zitten, dan moeten we verlagen. Daarnaast moet een pensioenfonds kunnen laten zien dat het binnen een termijn van tien jaar voldoende buffers op kan bouwen. Als je dat als pensioenfonds niet kunt laten zien, kan een verlaging noodzakelijk zijn. Zo’n verlaging mag over tien jaar worden gespreid. Wel moet dan in het eerste jaar gestart worden met een verlaging. Daarna wordt ieder jaar gekeken of de rest van de verlaging ook moet worden doorgevoerd.

 •   Wat heeft de rente met de dekkingsgraad te maken?

  PME heeft pensioenverplichtingen. Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald aan de deelnemers. Om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen, belegt PME het vermogen. De verhouding tussen de pensioenverplichting en het belegde vermogen heet de dekkingsgraad. De dekkingsgraad kan dus veranderen door een wijziging van de waarde van het belegd vermogen of een wijziging van de pensioenverplichting.

  Een dalende (markt)rente vormt een risico voor PME. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. Daardoor heeft PME meer vermogen nodig om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Door beleggingen in de beleggingsportefeuille op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt, wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel gecompenseerd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad (bij een dalende rente) minder snel.

 •   Is te verwachten dat de dekkingsgraad verder zakt of kan hij ook wel weer een beetje stijgen?

  Beleggen brengt risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen in waarde dalen. Daardoor komt de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar. Aan de andere kant leveren beleggingen met meer risico vaak ook meer op. Het bestuur van PME weegt, binnen de kaders van wet- en regelgeving, het risico en het verwachte rendement op een verantwoorde manier tegen elkaar af.

  De ontwikkeling van de dekkingsgraad hangt af van het gerealiseerde beleggingsrendement én de ontwikkeling van de marktrente. PME heeft een positieve rendementsverwachting. Daarom verwachten wij op lange termijn een stijging van de dekkingsgraad.

 •   Waarom zijn er verschillen tussen de dekkingsgraden van de verschillende pensioenfondsen?

  Tussen pensioenfondsen bestaan grote verschillen, die invloed hebben op de financiële positie. Door deze verschillen is het onmogelijk om de fondsen onderling te vergelijken. 

  Bijvoorbeeld:

  • Er zijn fondsen die wel een betere dekkingsgraad hebben, maar waar veel minder pensioen wordt opgebouwd dan bij PME;
  • De inhoud de regelingen verschilt tussen fondsen, bijvoorbeeld wat er wordt opgebouwd voor nabestaanden;
  • Bij PME is de gemiddelde leeftijd van de werkenden hoog. Omdat het resterende aantal jaren tot hun pensioen beperkt is, kunnen eventuele beleggingsrisico’s niet over een langere tijd worden uitgesmeerd;
  • De pensioenpremie kan niet onbeperkt worden verhoogd, want dan stijgen de loonkosten van bedrijven te veel ten opzichte van concurrenten in het buitenland en prijzen we de Nederlandse Metalektro internationaal de markt uit.
 

Financiële positie PME

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.