Verantwoordingsorgaan - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft als missie om de belangen van de betrokken partijen bij het fonds evenwichtig en solidair te behartigen. Onder de betrokken partijen wordt in deze verstaan: de werknemers die premieplichtig zijn, de gepensioneerden, de aangesloten werkgevers en de werknemers die niet meer premieplichtig zijn (de zo geheten "slapers").

Het Verantwoordingsorgaan heeft zich ten doel gesteld om haar missie uit te voeren door:
Het bestuur van het fonds te adviseren met betrekking tot voorgenomen besluiten over beleidsregels, beleidsplannen, beleggingsplan en beleggingsbeleid, wijziging van de statuten en reglementen, vaststellen jaarverslag en begrotingen van het fonds, evenals de wijziging van de hoogte van de ingegane pensioenen, het verlenen van toeslagen en wijzigingen daarin, geheel of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen en liquidatie van het fonds; heldere informatievoorziening aan betrokken partijen bij het fonds. Bij zaken waar geen voorgenomen besluit van het bestuur aan ten grondslag ligt maar waarbij het Verantwoordingsorgaan van mening is dat deze wel aan het bestuur dienen te worden geadviseerd, zullen deze als een ongevraagd advies worden ingediend bij het bestuur.

Om haar doel te realiseren heeft het Verantwoordingsorgaan als belangrijkste aandachtsgebieden gekozen:
•    Organisatie en interne communicatie;
•    Eigen kennis, deskundigheid en scholing;
•    Relatie met bestuur (vaststellen en toetsen van de kaders, overleg, advies en procedure);
•    Externe communicatie;
•    Het vaststellen van een Activiteitenplan.

Hoewel de taken en bevoegdheden vastliggen in de Wet, in de Statuten PME en in Reglementen heeft het Verantwoordingsorgaan een zodanig karakter dat zij de grenzen zoekt en daar waar mogelijk verlegt. In de praktijk blijkt dat het bestuur deze werkwijze op prijs stelt en daar ook rekening mee wil houden. Als voorbeeld kan dienen het tot stand komen van het nieuwe Beleidskader. Het bestuur heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe Beleidskader vanaf het begin het overleg gezocht met het Verantwoordingsorgaan. Naar de mening van het Verantwoordingsorgaan heeft het bestuur de inbreng van het Verantwoordingsorgaan als positief ervaren en zij heeft de ingebrachte punten van het Verantwoordingsorgaan dan ook voor een groot deel verwerkt in het nieuwe Beleidskader.

Een ander voorbeeld is het overleg tussen het bestuur en het Verantwoordingsorgaan met betrekking tot “Goed Pensioenfondsbestuur” (Pension Fund Governance). Hierbij is het Verantwoordingsorgaan als volwaardig overlegpartner beschouwd en regelmatig betrokken geweest bij de ontwikkelingen op dit gebied bij het fonds. Het resultaat is het instellen van een zeer stevig Verantwoordingsorgaan. Ook is het Verantwoordingsorgaan zeer nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor het Herstelplan voor de korte en lange termijn.

VO-bulletins
Bekijk hieronder de laatste VO-bulletins:

- VO bulletin, mei 2019

- VO bulletin, oktober 2018

- VO bulletin, april 2018

- VO bulletin, september 2017

- VO bulletin, maart 2017

- VO bulletin, september 2016

 Verantwoordingsorgaan PME

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.