Werkgever - PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Veelgestelde vragen

 

Aanvullende pensioenregelingen van PME

 

Algemeen

 

Extra partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)

 

IORP

 •   Wat voor effect heeft de invoering van de IORP-richtlijn op PME?

  PME is een van de grootste pensioenfondsen van Nederland en blijft gewoon in Nederland gevestigd. Alle Nederlandse pensioenfondsen blijven onder nationaal toezicht vallen, in dit geval dus De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandse politiek maakt de meeste regels waaraan een pensioenfonds moet voldoen (zoals het Financieel Toetsingskader (FTK) of belastingwetten). Er is dus geen sprake van overheveling van pensioengeld of pensioenrechten naar Europa of meer inspraak van het buitenland op Nederlandse pensioenen door de IORP richtlijn.

 

Met pensioen gaan

 

Mijn onderneming

 •   Mijn bedrijf neemt een ander bedrijf over. Wat betekent dit voor de aansluiting bij PME?

  Uw pensioenconsulent kan u informeren over de gevolgen over de overname en de gevolgen voor uw werknemers.

  Voor vragen over uw pensioenadministratie kunt u terecht bij één van de accountbeheerders uit uw regio

 •   Verplichte pensioenregeling

  Bent u werkgever in de Metalektro? Dan bent u verplicht uw pensioenregeling onder te brengen bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME).

  Vrijstelling van de verplichtstelling

  U kunt  een verzoek indienen om vrijstelling te krijgen van de verplichte deelname aan de pensioenregeling van PME. Dit verzoek kan gelden voor een deel van uw werknemers of voor al uw werknemers

  U moet het ”Aanvraagformulier voor vrijstelling van verplichte deelname in Stichting Pensioenfonds van de Metalektro“ invullen. Zorgt u ervoor dat uw verzoek om vrijstelling goed gemotiveerd is. Geeft u ook aan op basis van welk artikel van het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 het verzoek om vrijstelling wordt ingediend. Onderstaand staan de artikelen puntsgewijs benoemd.

  Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000

  In dit besluit staan een aantal artikelen genoemd op basis waarvan u  een verzoek om vrijstelling kan indienen bij ons.

  • Vrijstelling in verband met een eigen, tijdige, pensioenvoorziening elders (artikel 2)
  • Vrijstelling in verband met groepsvorming (artikel 3) Vrijstelling in verband met een eigen CAO (artikel 4)
  • Vrijstelling in verband met een netto pensioen (artikel 4a) 
  • Vrijstelling in verband met onvoldoende beleggingsrendement ( artikel 5)
  • Vrijstelling om een anderen reden (artikel 6)

  Procedure aanvraag vrijstelling
  Uw verzoek wordt beoordeeld door de bestuurscommissie van PME. Als u het niet eens bent met de beslissing van de bestuurscommissie kunt u bezwaar maken bij het bestuur van PME. Als uw bezwaar ook wordt afgewezen kunt u in beroep bij de rechtbank.

  PME toetst regelmatig of de gegeven vrijstelling nog gerechtvaardigd is. Als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan PME besluiten de vrijstelling in te trekken.

 •   Moet PME een ‘bewerkerovereenkomst’ aangaan met een werkgever?

  Het antwoord is: nee. Dat is niet nodig en juridisch onjuist.

  PME ontving de laatste tijd een aantal keer het verzoek van een aangesloten werkgever om een zogenaamde ‘bewerkerovereenkomst’ te sluiten. Dit speelt in het kader van privacywetgeving en in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het kader van de WBP is PME als pensioenuitvoerder de ‘verantwoordelijke’* en niet de ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

  PME is verantwoordelijk voor de werknemersgegevens, deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de pensioenregeling. Het is daarom onjuist dat PME een bewerkersovereenkomst zou moeten aangaan met een werkgever.

  *De verantwoordelijke (controller) is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 •   Wanneer is het sluiten van bewerkersovereenkomst wel een juiste stap?

  Wij geven hiervan een voorbeeld. De werkgever is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de werknemers. De bewerker (processor) is de partij die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. In dit voorbeeld is het salarisadministratiekantoor dat voor de werkgever de salarisadministratie afhandelt ‘bewerker’. Tussen de verantwoordelijke en de bewerker moet dan een bewerkersovereenkomst gesloten worden. In deze de overeenkomst wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan. 

 

Mutaties doorgeven

 

Pensioen 1-2-3

 •   Wat houdt de Wet Pensioencommunicatie in?

  Per 1 juli 2015 is de nieuwe wet Pensioencommunicatie ingegaan. Het doel hiervan is om de informatie beter te laten aansluiten op de behoefte van uw werknemers. Het doel is correct, duidelijk en evenwichtig informeren van uw werknemers, zodat hij weet wat hij moet doen. PME heeft de brieven, brochures en website hierop aangepast.

 •   Wat houdt Pensioen 1-2-3 in?

  Pensioen 1-2-3 is bestemd voor nieuwe en bestaande deelnemers. Pensioen 1-2-3 biedt uw werknemer gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. Hij bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm.

 •   Wat kan of moet ik doen als werkgever met Pensioen 1-2-3?

  Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. U bent daarom een belangrijk aanspreekpunt voor uw werknemers met vragen over pensioen. Laag 1 van Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief. PME stuurt deze met uitgebreide informatie naar uw nieuwe werknemer bij indiensttreding. U als werkgever kunt ‘uw’ Pensioen 1-2-3 printen en bespreken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

  Om u te faciliteren bij de voorbereiding van het arbeidsvoorwaardengesprek, bieden we een checklist voor werkgevers aan. Deze checklist is, net als laag 1, zo laagdrempelig mogelijk opgesteld om het pensioenbewustzijn van uw werknemer te vergroten. Wij zijn druk bezig met de ontwikkeling van Pensioen 1-2-3 voor uw werknemer en de werkgeverschecklist. Binnenkort hoort u hier meer over.

 

Premienota

 

Verhoging pensioenleeftijd

 •   De pensioenrekenleeftijd gaat naar 68 jaar. Moet ik als werkgever iets doen?

  Nee. Wel is voor u als werkgevers is een aparte webpagina beschikbaar met achtergrondinformatie. Ook vindt u hier de meest gestelde vragen, een artikel voor uw intranet en uitleg waar u terecht kan met vragen over de wijziging van de pensioenrekenleeftijd  Daarnaast wordt u hierover geïnformeerd in de verschillende uitingen van PME. Uw werknemers  worden ook geïnformeerd van de verschillende uitingen van PME (PME magazine en PME-nieuwsbrief). En ook voor werknemers of gepensioneerden is een aparte webpagina beschikbaar met uitleg over de impact en achtergrond van de wijziging.

 •   Wat is de impact van de verhoging van de pensioenrekenleeftijd voor mijn werknemers?

  Voor werknemers die nu al bijna met pensioen gaan is de impact zeer beperkt. Voor jongere werknemers betekent het dat ze minder pensioen opbouwen en dat het dus moeilijker wordt om vroeg met pensioen te gaan.

 •   Hoe gaat PME mij hierin ondersteunen?

  U ontvangt in de nieuwsbrief van 19 oktober aanvullende informatie over deze wijziging. Daarin vindt u ook de link naar de webpagina waar u alle relevante informatie omtrent dit onderwerp terug kunt lezen. Denk aan de meest gestelde vragen en relevante achtergrondinformatie. Voor aanvullende vragen kunt u ook terecht bij uw PME-consulent of de afdeling Accountbeheer via telefoon 088-0079884 (Regio Noord) of 088-0079886 (Regio Zuid).

 

Verlof

 

Werknemers en pensioenopbouw

 

Ziek of arbeidsongeschikt

 •   Mijn werknemer wordt arbeidsongeschikt. Wat nu?

  Werknemers die 35% of meer arbeidsongeschikt worden en een WIA-uitkering ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor premievrije pensioenopbouw van het pensioen. PME ontvangt automatisch bericht van UWV over de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de eerste dag dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt. Op basis van dit bericht ontvangen u en uw werknemer van ons een brief over de premievrije opbouw van het pensioen bij PME.

  Op het moment dat uw werknemer een WIA-uitkering ontvangt, past u het parttime percentage van het dienstverband aan. U kunt dit online aangeven via Inzendportaal.nl

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw accountbeheerder.

 •   Mijn werknemer komt vervroegd in de IVA. Wat nu?

  Vanaf het moment dat de werknemer vervroegd (binnen twee jaar na aanvang van de ziekteperiode) in de IVA komt, past u het parttime percentage van het dienstverband aan naar 30% als uw werknemer fulltime werkt. Werkt uw werknemer al parttime, dan past u het percentage evenredig aan. U kunt dit online aangeven via Inzendportaal.nl. PME verandert de premievrije opbouw voor uw werknemer dan in 70%.

  Op het moment dat uw werknemer twee jaar ziek is, past u het parttime percentage van het dienstverband aan naar 0%.

  Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met uw accountbeheerder.

 •   Hoe hoog is de premievrijstelling van het pensioen van mijn arbeidsongeschikte werknemer?

  Bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer krijgen wij van UWV automatisch bericht als uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt. Het parttimepercentage dat uw werknemer daarnaast nog werkt, moet u zelf doorgeven via Inzendportaal.nl.

  Zie in onderstaande tabel bij welke mate van arbeidsongeschiktheid welk percentage premievrij pensioen wordt opgebouwd:

  Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage voortzetting
  80% tot 100% 70%
  65% tot 80% 50,75%
  55% tot 65% 42%
  45% tot 55% 35%
  35% tot 45% 28%
  <35% 0%


  Heeft u bijvoorbeeld een werknemer met een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), dan is hij 80-100% arbeidsongeschikt verklaard en bouwt hij 70% premievrij pensioen op. Afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid, heeft uw werknemer nog ruimte om pensioen op te bouwen als hij daarnaast nog werkt. Uitgangspunt voor de premievrije pensioenopbouw is het laatst vastgestelde parttimepercentage voordat uw werknemer arbeidsongeschikt werd.

  Is het percentage premievrije opbouw en werken samen hoger dan 100% van de opbouw die hij gehad zou hebben als hij niet arbeidsongeschikt was geweest? Dan wordt het teveel hiervan gecorrigeerd op de premievrije pensioenopbouw.

  Wanneer uw werknemer binnen twee jaar na de ziekmelding een IVA-uitkering krijgt, dan bent u verplicht de pensioenopbouw te continueren op 100% tot de laatste dag van het tweede jaar na aanvang ziekte. Van PME krijgt hij dan vanaf ingangsdatum IVA-uitkering 70% premievrije pensioenopbouw. U moet hem dan tot einde tweede jaar na aanvangsdatum ziekte voor minimaal 30% aanmelden bij PME.

  Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Accountbeheerder uit uw regio.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.