PME, het Pensioenfonds van de Metalektro

Privacy Statement

Privacy Statement

Het pensioenfonds en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren
Het pensioenfonds en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. En ook om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Het bedrijfstakpensioenfonds en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens 
In sommige gevallen – bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand – zijn uw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van het bedrijfstakpensioenfonds en/of zijn uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens. Andere medewerkers ontvangen uw medische gegevens alleen als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren én de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim. 

Uw rechten 
U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij uw pensioenfonds.

Wijzigingen 
Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past het pensioenfonds zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt. 

 

English version 
The pension fund and its pension fund administrator respect the privacy of all users of their site or sites. We handle personal information confidentially and carefully. Hereby we do, of course, adhere to all applicable statutory standards and requirements. 
  
Your data can help us make further improvements to our service provision to you. 
The pension fund and/or its pension fund administrator use the data submitted by you to inform you with regard to your personal situation. Consider hereby the pension plan applicable to you, the amount of your pension accrual or payment and the consequences of changes in your work of private situation. We also use your personal details in the administration of your pension plan. And to keep you as up-to-date as possible about your pension and any amendments to the pension plan. The internal and statutory rules governing the exchange of personal data continue to apply hereby. The industry-wide pension fund and its pension fund administrator use your personal data exclusively for these purposes. We do not supply any personal data to third parties without your consent, unless we are obliged to do so by law or on grounds of the agreements made with you. 
  
Your personal data are properly secured 
We handle your personal data with great care. For this reason our systems and programs are well secured with a view to preventing unauthorised parties from within and without our organisation from obtaining access to your personal data.  

Special personal data 
In some cases, for instance when your right to pension payment depends on your state of health, we require your medical data. We take extra precautions in processing these data. The medical advisor of the industry-wide pension fund and/or its pension fund administrator is responsible for the correct processing of your data. Other staff members only have access to your medical data if they belong to the operating unit of the medical advisor and if they require the data to enable them to carry out their work. They have the same confidentiality obligation as the medical advisor on grounds of his or her medical professional confidentiality. 
  
Your rights 
You have the opportunity to check your personal data and, in the event of any incorrections, to have them corrected. You may request a summary of your data in writing from your pension fund.

Aanmelden PME nieuwsbrief voor werknemers en gepensioneerden

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geslacht
 Man     Vrouw
Bent u deelnemer of ontvangt u een pensioen van ons? *
 Ik ben gepensioneerd     Ik bouw pensioen op
  Ik heb de disclaimer gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan. *
Velden met een * zijn verplicht.

Inschrijven PME nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

E-mailadres *
Voorletter(s) *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Functie *
Werkgevernummer *
Geslacht *
 Man     Vrouw
Velden met een * zijn verplicht.